SPLOŠNI POGOJI
uporabe storitev Orcabay

UVODNE DOLOČBE

Orcabay finančne storitve d.o.o. (v nadaljevanju: “Orcabay” ali “mi”) je družba, ustanovljena v Republiki Sloveniji, ki strankam ponuja storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami in druge storitve povezane z menjavo in hrambo virtualnih valut. Družba je v skladu s točko 20.d) četrtega člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju: ZPPDFT-1) opredeljena kot zavezanec in je dolžna izvajati ukrepe za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.
Splošni pogoji uporabe storitev Orcabay (v nadaljevanju skupaj: “Splošni Pogoji”) in vsi drugi pogoji, ki so vključeni oziroma na katere se ti Splošni pogoji sklicujejo, urejajo uporabo storitev družbe Orcabay, spletne strani www.orcabay.si (“Spletna Stran”) in vse druge storitve, ki jih nudi Orcabay.
Ti pogoji zajemajo pravice in obveznosti uporabnikov ter način uporabe storitev. S podpisom pogodbe in sprejemom splošnih pogojev s strani uporabnika se med uporabnikom in Orcabay vzpostavi pogodbeno razmerje, katerega pravice in obveznosti so dolčene s temi splošnimi pogoji in pogodbo.
Ti pogoji veljajo za vse uporabnike storitev, razen če je s posebnim sporazumom med Orcabay in posameznim uporabnikom drugače dogovorjeno.
Vsaka posamezna storitev, ki spada v obseg storitev Orcabay, ima lahko tudi svoje splošne pogoje. Če obstajajo tretji ponudniki ali zunanji izvajalci, so ti navedeni v Splošnih pogojih.
S sklenitvijo poslovnega razmerja oziroma z izrecno potrditvijo na Pogodbi se strinjate, da ste prebrali, razumeli in sprejeli Splošne Pogoje in našo Politiko zasebnosti (»Politika zasebnosti«), ki je vključena v Splošne Pogoje.
Splošne Pogoje lahko od časa do časa in kadarkoli po naši presoji spreminjamo ali dopolnjujemo. Ko bomo naredili spremembe, bomo zadnjo verzijo posodobljenih Splošnih Pogojev poslali strankam na elektronski naslov, ki bo sporočen ob sklenitvi poslovnega razmerja ter objavili na spletnem mestu. Obveznost stranke je, da občasno preveri, ali so Splošni Pogoji spremenjeni. Vse spremembe pogojev se bodo uporabljale na dan, ko bodo narejeni, in vaš nadaljnji dostop do naših storitev ali uporaba naših storitev po posodobitvi pogojev bo pomenilo vaše zavezujoče sprejetje posodobitev. Če se ne strinjate s spremenjenimi pogoji, ne smete še naprej dostopati ali uporabljati naših storitev.
Poleg teh Splošnih Pogojev in vseh njihovih sprememb, razmerja, ki se nanašajo na opravljanje storitev, urejajo tudi zakoni in drugi pravni akti Republike Slovenije, Pogodba in druge priloge, ki sta jih podpisala Orcabay in Stranka.
Uporabnik ima pravico kadar koli od Orcabay zahtevati kopijo teh Splošnih Pogojev in vseh drugih dokumentov, ki so del pogodbenega razmerja, v papirni obliki ali na drugem trajnem nosilcu podatkov. Splošni pogoji so vedno objavljeni na spletni strani www.orcabay.si.

POMEN IZRAZOV

Naslednje besede ali besedne zveze, kadar se uporabljajo v teh splošnih pogojih ali katerem koli dokumentu na katerega se ta sklicuje, imajo naslednji pomen:
Zaupne informacije pomenijo vse informacije, ki so označene kot “Zaupne” ali “Zaščitene” ali se upravičeno pričakuje, da so ali bodo zaupne glede na kontekst razkritja ali naravo informacij; vključujoč, brez posega v navedeno splošno definicijo tudi: poslovni načrti, podatki, strategije, metode, seznami uporabnikov, tehnične specifikacije, podatki o transakcijah in podatki o uporabniku, se vse štejejo za zaupne;

Potrošnik je fizična oseba, ki sklepa pogodbo za namene zunaj področja svoje pridobitne ali poklicne dejavnosti;

Pogodba pomeni pogodbo, ki jo predvidevajo splošni pogoji, ki opredeljuje bistvene sestavine poslovnega razmerja med strankama, ki jih ti pogoji ne urejajo;

Uporabnik pomeni fizično (starejšo od 18 let) ali pravno osebo, ki uporablja ali je zahtevala uporabo storitev, ki jih nudi Orcabay;

Postopek KYC pomeni postopek (know-your-customer oz. spoznaj-svojo stranko), s katerim Orcabay zbere vse potrebne podatke o uporabniku v skladu z ZPPDFT-1 in Politiko PPDFT;

Obrazec za skrbni pregled stranke pomeni obrazec, ki ga uporabnik izpolni za postopek identifikacije in verifikacije (postopek KYC);

Provizija pomeni provizijo (pristojbino), ki pripada Orcabay za storitev menjave in/ali z njo povezane storitve;

Plačilni nalog pomeni vsako navodilo (zahtevek za plačilo) plačnika ali prejemnika plačila svojemu ponudniku plačilnih storitev, ki zahteva izvedbo plačilne transakcije;

SEPA je kratica za enotno območje plačil v evrih (Single Euro Payments Area). Strankam omogoča izvajanje in prejemanje plačil v eurih, po enotnih pravilih in postopkih, znotraj ali zunaj nacionalnih meja, pod enakimi osnovnimi pogoji ter z enakimi pravicami in obveznostmi, ne glede na njihovo geografsko območje.

Storitve pomenijo storitve, ki jih nudi Orcabay po tej pogodbi;

Obvestilo o menjavi pomeni dokument, ki ga pripravi in predloži Orcabay in vključuje podatke o menjavah, ki so bile opravljene v določenem časovnem obdobju;

ZPPDFT-1 pomeni Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Trajni nalog SEPA je pooblastilo uporabnika banki, pri kateri ima uporabnik odprt bančni račun, da iz bančnega računa uporabnika mesečno plačuje točno določen znesek družbi Orcabay.

Direktna bremenitev SEPA je plačilna storitev, ki se izvaja po pravilih osnovne SEPA sheme za direktne bremenitve, pri kateri Orcabay kot prejemnik nakazila na podlagi Soglasja uporabnika posreduje navodila banki uporabnika za obremenitev uporabnikovega bančnega računa v višini zneska za menjavo, kot je določen v Pogodbi.

Virtualna valuta je oblika nereguliranega digitalnega zapisa vrednosti, ki ga ne izda centralna banka ali drug državni organ (in zato zanj ne jamči) in ki ni nujno vezan na običajno oziroma zakonito (fiat) valuto, ampak ga fizične in pravne osebe sprejemajo kot menjalno sredstvo, in ki se lahko elektronsko prenaša, shranjuje in izmenjuje.

BTC pomeni virtualno valuto Bitcoin.

EUR pomeni uradno enotno valuto Evropske Unije.

Znesek za menjavo je znesek fiat valute v EUR, ki je namenjen za menjavo v virtualno valuto, ki si jo izbere uporabnik ob sklenitvi pogodbe in je določen v mesečnem znesku pri dogovorjeni mesečni menjavi oziroma v tedenskem znesku pri tedenski menjavi).

Referenca za nakazilo pomeni personalizirano referenco, ki jo uporabniku določi Orcabay ob sklenitvi Pogodbe in jo uporabnik navede ob vsakokratnem nakazilu zneska za menjavo na račun Orcabay.

Dan predvidene menjave je vnaprej predviden dan v tednu ali mesecu, na katerega je predvidena menjava fiat valute v virtualno valuto.

XPUB oziroma »master public key« je del Bitcoin standarda (BIP32), ki omogoča vpogled v digitalno denarnico in pregled vseh transakcij, naslovov in stanja v določeni digitalni denarnici, vendar ne dovoljuje kakršne koli porabe.

SPLOŠNE DOLOČBE O SKLENITVI POGODBE IN IDENTIFIKACIJI UPORABNIKA

Uporabnik mora pred sklenitvijo Pogodbe najprej opraviti postopek identifikacije in verifikacije ter predložiti vse zahtevane dokumente:
Fizične osebe stare najmanj 18 let – Uporabnik agentu Orcabay predloži naslednje podatke in dokumente: osebno izkaznico ali potni list, ki vsebuje vsaj ime, priimek, emšo, datum rojstva itd., izpolnjen vprašalnik uporabnika in druge podatke ali dokumente, ki jih Orcabay lahko zahteva glede na posamezne okoliščine in ki bi Orcabayju omogočili preverjanje identitete uporabnika;
Pravne osebe – Uporabnik predloži agentu Orcabayja v nadaljevanju opisane dokumente, ali druge, ki bi bili morebiti potrebni: izpis iz javnih registrov ustreznega organa o uporabniku kot pravni osebi, v katerem so navedene vsaj osnovne informacije o uporabniku – registrirano ime (firma), sedež, poslovni naslov, matična številka, davčna številka, potrdilo, iz katerega je razvidno, da je pravi zakoniti zastopnik pravne osebe omogočil sklenitev te pogodbe s Orcabayjem, izpolnjen vprašalnik uporabnika, ali druge podatke ali dokumente, ki bi jih Orcabay lahko zahteval in ki temeljijo na posameznih okoliščinah na podlagi katerih bi Orcabay lahko preveril identiteto uporabnika.
Obseg informacij, ki jih je treba zagotoviti, je odvisen od storitve, ki jo uporabnik želi uporabiti.
Uporabnik je obveščen in se strinja, da ima Orcabay pravico od uporabnika zahtevati, da ta priskrbi originalne dokumente in/ali kopije dokumentov, ki jih je overil notar ali druga oseba, ali ki jih je overila določena država.
Za zagotovitev identifikacije uporabnika ali opravljanje drugih potrebnih nalog ima Orcabay pravico, da od uporabnika zahteva dokončanje določenega postopka ali video identifikacije prek katerega koli partnerja Orcabayja ali prek drugih programov (npr. WeChat, Skype in/ali video klic Viber), ki ga izbere Orcabay.
Uporabnik med postopkom identifikacije potrdi, da so vsi podatki pravilni in ažurni.
Vsako spremembo osebnih podatkov je uporabnik dolžan najkasneje v 7 dneh po spremembi sporočiti Orcabay na elektronski naslov info@orcabay.si.
Ko uporabnik prebere veljavno različico teh pogojev, uporabnik na Pogodbi označi ustrezno potrditveno polje in na takšen način potrdi, da je seznanjen s splošnimi pogoji. Če uporabnik ne označi potrditvenega polja, to pomeni, da pogodbeno razmerje med Orcabayjem in uporabnikom ni sklenjeno.
Orcabay ima pravico zavrniti sklenitev poslovnega razmerja z novim uporabnikom brez navedbe razlogov, vendar Orcabay zagotavlja, da bo zavrnitev sklenitve poslovnega razmerja vedno temeljila na pomembnih razlogih, ki jih Orcabayju ni potrebno ali jih nima pravice razkriti.
Ko dokumente in informacije, ki jih zagotovi uporabnik, preveri Orcabay in ni nobene podlage, ki bi v skladu z veljavno zakonodajo lahko vodila v zavrnitev izvajanja storitve, je uporabnik upravičen začeti uporabljati storitve, ki jih nudi Orcabay in uporabljati storitve.
Orcabay uporabnikom s stalnim prebivališčem v državah, kjer obstaja povečano ali veliko tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma, ne dovoljuje uporabe storitev Orcabay. Seznam držav z visokim tveganjem, ki po mnenju mednarodnih organizacij nimajo ustrezne zakonodaje, ali je ne izvajajo v celoti, ali pa so povezane z drugimi tveganji, ki lahko vplivajo na učinkovitost boja proti pranju denarja in financiranju terorizma, objavlja Urad za Preprečevanje pranja denarja. Seznam je objavljen na: http://www.uppd.gov.si/.
Če postopek KYC za uporabnika razkrije, da je uporabnik državljan, ali ima stalno ali začasno prebivališče v državi na seznamu povečanega ali visokega tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, si Orcabay pridržuje pravico da mu odpove pogodbo.
S pridobljenimi podatki v času sklenitve in med trajanjem poslovnega razmerja bomo ravnali skrbno in v skladu z predpisi. Pridobljene podatke bomo delili s tretjimi osebami zgolj na podlagi določb Politike o zasebnosti ali v primeru da bodo zato podani drugi zakonski razlogi in podlaga.

Orcabay osebne podatke in druge podatke o poslovnem razmerju hrani v skladu z določbami Politike o zasebnosti, GDPR in ZPPDFT-1.

STORITVE ORCABAY

Orcabay svojim strankam ponuja storitve menjave fiat valute EUR v virtualno valuto BTC, pri čemer obstajajo različne oblike menjalnega razmerja, in sicer:

Enkratna menjava,

Trajajoče poslovno menjalno razmerje ter

Ponavljajoča menjava.

Storitev »Enkratne menjave« iz točke 4.1.1. je urejena v Pogodbi in s posameznimi določbami Splošnih Pogojev, na katere se Pogodba sklicuje.

Storitev »Trajajoče poslovno razmerje« iz točke 4.1.2. je urejena v Pogodbi in s posameznimi določbami Splošnih Pogojev, na katere se Pogodba sklicuje.

Za storitev »Ponavljajoča menjava« se uporablja Pogodba in Splošni Pogoji.

Orcabay poleg menjalnih poslov strankam ponuja tudi dodatne storitve (v nadaljevanju: Dodatne storitve), in sicer:

Upravljanje kripto premoženja;

Skrbništvo virtualne denarnice;

Menjava virtualne valute v fiat valuto;

Pogoji uporabe dodatnih storitev so predmet posebnih splošnih pogojev.

PONAVLJAJOČA MENJAVA

OPIS STORITVE

Ponavljajoča menjava je menjalna storitev, kjer uporabnik in Orcabay v določenem časovnem obdobju opravita več menjav fiat valute (EUR) v virtualno valuto (BTC).

Orcabay za uporabnika v vnaprej določenem časovnem obdobju periodično zamenjuje fiat valuto za virtualno valuto. Obdobje menjave je lahko tedensko (Orcabay na dan predvidene menjave vsak teden zamenja tedenski znesek za menjavo v BTC) ali mesečno (Orcabay na dan predvidene menjave vsak mesec zamenja mesečni znesek za menjavo v izbrano virtualno valuto).

Najmanjši znesek za tedensko menjavo je 10,00 EUR, največji 250,00 EUR.

Najmanjši znesek za mesečno menjavo je 10,00 EUR, največji 1.000,00 EUR.

Uporabnik v vnaprej določenem časovnem obdobju periodično (tedensko, mesečno) nakazuje dogovorjeni znesek fiat valute na račun Orcabay, ki je določen v Pogodbi.

Uporabnik lahko znesek za menjavo družbi Orcabay nakazuje na več načinov, in sicer:

samostojno nakazuje zneske za menjavo,

z odprtjem trajnega naloga SEPA,

z družbo Orcabay sklene Soglasje za direktno obremenitev SEPA za plačilo zneskov za menjavo.

Ob zamenjavi in pred izročitvijo virtualne valute uporabniku v skladu s splošnimi pogoji, Orcabay hrani virtualno valuto za uporabnika na lastni virtualni denarnici ali na skrbniški virtualni denarnici.

Za storitev skrbništva virtualne denarnice veljajo posebni pogoji.

SKLENITEV POSLOVNEGA RAZMERJA

Pogodbeno razmerje je sklenjeno, ko uporabnik uspešno prestane postopek identifikacije in verifikacije ter podpiše Pogodbo s katero sprejme in potrdi seznanjenost s splošnimi pogoji.

Pogoji uporabe storitve »Ponavljajoča menjava« so določeni v 5. poglavju teh splošnih pogojev in drugih poglavjih.

Pogodbeni stranki s pogodbo uredita bistvene sestavine, in sicer:

časovno obdobje nakazil zneska za menjavo (tedensko ali mesečno);

časovno obdobje menjav (mesečna menjava oziroma tedenska menjava);

znesek za menjavo v EUR (določen v mesečnem znesku pri dogovorjeni mesečni menjavi oziroma v tedenskem znesku pri tedenski menjavi);

način plačevanja zneska fiat valute za menjavo (Direktna bremenitev SEPA, Trajni nalog SEPA ali samostojno nakazilo na TRR);

transakcijski račun Orcabay za plačilo zneska menjave in referenca za nakazilo;

javni naslov virtualne denarnice uporabnika, na katero želi nakazilo virtualne valute po izvedeni menjavi (XPUB oziroma »master public key«) oziroma označba, da je izbrana tudi storitev skrbniške virtualne denarnice pri Orcabay in njen javni naslov (XPUB oziroma »master public key«).

NAKAZILO ZNESKA ZA MENJAVO

Uporabnik je dolžan nakzailo zneska za menjavo izvesti pravočasno, t.j. do roka za nakazilo.

Uporabnik je dolžan nakzailo zneska za menjavo izvesti pravilno, in sicer na račun Orcabay, ki je določen v Pogodbi z uporabo reference za nakazilo, ki je določena v Pogodbi.

Pravočasno in pravilno izvedeno nakazilo zneska za menjavo je pogoj za izvedbo menjave fiat valute v virtualno valuto. Splošni pogoji lahko določijo primere, v katerih se nepavočasno in/ali nepravilno nakazilo upošteva kot pravočasno in/ali pravilno.

Pravočasno in pravilno izvedeno nakazilo zneska za menjavo se šteje kot naročilo in pooblastilo družbi Orcabay, da na podlagi Pogodbe izvede menjave fiat valute v virtualno valuto.

Dan predvidene menjave v primeru dogovora o tedenski menjavi je četrtek. Pri tedenski menjavi mora biti znesek za menjavo na računu Orcabay razviden najkasneje v torek do 13:00 ure (rok za nakazilo).

Dan predvidene menjave v primeru dogovora o mesečni menjavi je vsak 23. dan v mesecu. Pri mesečni menjavi mora biti znesek za menjavo na računu Orcabay razviden najkasneje na 21. dan v mesecu do 13:00 ure (rok za nakazilo).

Če je uporabnik izbral mesečno obdobje nakazil in tedensko obdobje menjav, mora biti znesek za menjavo na računu Orcabay razviden najkasneje na 21. dan v mesecu do 13:00 ure (rok za nakazilo), dan predvidene menjave pa je vsak četrtek v mesecu ki sledi prejemu nakazila. Prejeti mesečni znesek za menjavo se po enakih delih razporedi (razdeli) glede na število dni predvidene menjave (četrtkov) v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bilo nakazilo izvedeno.

V primerih, ko je rok za nakazilo zneska sobota, nedelja ali dela prost dan, je uporabnik dolžan zagotoviti, da je znesek na računu Orcabay prvi naslednji delovni dan.

Če je referenca pri nakazilu zneska navedena napačno ali ni navedena, lahko Orcabay takšno nakazilo zneska za menjavo upošteva, če lahko nedvoumno sklepa na identiteto uporabnika in namen nakazila. V ta namen lahko Orcabay preko elektronske pošte uporabnika pozove na potrditev, ni pa to dolžan storiti.

Nakazila zneska za menjavo, ki v skladu s splošnimi pogoji niso pravočasna, se upoštevajo kot znesek za menjavo za naslednji dan predvidene menjave.

Uporabnik lahko kadarkoli spremeni predviden znesek za menjavo tako, da o tem predhodno obvesti Orcabay preko elektronske pošte.

Ne glede na določbe Pogodbe o višini tedenskega oziroma mesečnega zneska za menjavo se vsa posamezna nakazila v skupni najvišji vrednosti 1.000,00 EUR mesečno, ki so s pravilno referenco uporabnika nakazana na račun Orcabay, v skladu s temi pogoji štejejo kot zneski za menjavo, ki vključujejo pooblastilo in naročilo družbi Orcabay, da izvede menjavo na naslednji dan predvidene menjave v skladu s Pogodbo.

Vsi zneski, ki niso nakazani pravilno ali presegajo zneske iz točke 5.3.11., se nakažejo uporabniku na račun, iz katerega so bila nakazana.

Družba Orcabay za prenakazilo zneska iz točke 5.3.12 uporabniku zaračuna bančne stroške in manipulativne stroške v znesku 2,00 EUR na nakazilo.

IZVEDBA MENJAVE

Orcabay zamenjavo zneska za menjavo v virtualno valuto BTC izvede v skladu z določbami teh splošnih pogojev na dan predvidene menjave.

Orcabay menjavo fiat valute v izbrano virtualno valuto izvede na katerikoli menjalnici, ki omogoča menjavo fiat valute v izbrano virtualno valuto in kjer ima Orcabay odprt trgovalni račun oziroma sklenjeno pogodbeno razmerje.

Menjava se izvede na predvideni dan menjave tudi v primeru da sovpada z dela prostim dnevom (sobota, nedelja) ali praznikom, ki je dela prost dan, lahko pa se v tem primeru menjava izvede najkasneje prvi naslednji delovni dan.

Ne glede na predviden dan menjave lahko Orcabay menjavo izvede največ 3 dni po predvidenem dnevu menjave, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.

Način izvedbe menjave fiat valute v virtualno valuto izvede Orcabay s skrbnostjo dobrega gospodarja.

Količina virtualne valute, ki za znesek menjave pripada uporabniku se določi glede na doseženo ceno ob menjavi na enoto kriptovalute (tečaj).

Ne glede na način menjave (enkratno ali v več korakih) se kot cena za menjavo (tečaj) za posameznega uporabnika upošteva povprečje cen za menjavo pri opravljenih transakcijah na menjalnici za vse stranke na dan menjave.

Orcabay po vsakokratni izvedeni menjavi fiat valute v virtualno valuto uporabnika najkasneje v treh (3) dneh po menjavi obvesti o podrobnostih menjave. Obvestilo vsebuje najmanj podatke o:

znesku za menjavo (nakazilo zmanjšano za provizijo Orcabay),

ceni na enoto virtualne valute (tečaj BTC/EUR),

končni količinivirtualne valute, ki pripada uporabniku ob posamezni menjavi.

NAKAZILO VIRTUALNE VALUTE UPORABNIKU

Orcabay v sedmih (7) dneh po izvedeni menjavi pridobljeno količino virtualne valute nakaže na virtualno denarnico uporabnika, ki je določno opredeljena v pogodbi (XPUB oziroma »master public key«).

Minimalni znesek za nakazilo virtualne valute uporabniku je 0,05 BTC.

V primeru, da količina virtualne valute, pridobljene s posamezno menjavo ali več zaporednimi menjavami ne dosega minimalnega zneska za nakazilo, Orcabay celotno količino virtualne valute uporabnika hrani na lastni virtualni denarnici dokler niso izpolnjeni pogoji za nakazilo na virtualno denarnico uporabnika.

V primeru, da je uporabnik ob sklenitvi poslovnega razmerja ali kasneje izbral tudi storitev skrbniške virtualne denarnice pri Orcabay, se uporabljajo določbe posebnih pogojev za storitev skrbniške denarnice.

Strošek nakazila virtualne valute na digitalno denarnico uporabnika in vse stroške, ki nastanejo z menjavo fiat valute v virtualno valuto ali njenim prenosom, nosi Orcabay.

SPREMEMBA IN PREKLIC NAROČILA ZA MENJAVO

Uporabnik s sklenitvijo Pogodbe, prevzemom zaveze za tedensko/mesečno nakazilo zneska za menjavo in pravočasnim in pravilnim nakazilom zneska za menjavo na račun Orcabay, družbo Orcabay pooblasti, da v njegovem imenu in za njegov način opravi storitev menjave fiat valute v virtualno valuto.

Uporabnik lahko storitev ponavljajoče menjavo kadarkoli dokončno ali začasno ustavi.

Uporabnik lahko najmanj 3 delovne dni pred dnevom predvidene menjave s posredovanjem elektronske pošte na naslov info@orcabay.si zahteva prekinitev storitve ponavljajoče menjave.

Orcabay po prejemu elektronskega sporočila uporabnika obvesti o prejemu obvestila o prekinitvi in ga pouči o nadaljnjih korakih v skladu s splošnimi pogoji.

Če uporabnik v roku 24 ur ne prejme potrdila o prejemu zahteve s strani Orcabay, mora uporabnik na naslov družbe poslati pisno zahtevo za prekinitev storitve ponavljajoče menjave, in sicer priporočeno s povratnico.

V vsakem primeru lahko uporabnik izvajanje storitev ponavljajoče menjave kadarkoli ustavi s prenehanjem plačevanja dogovorjenih zneskov za menjavo.

V primeru da uporabnik ne nakaže treh zaporednih zneskov za menjavo v skladu s Pogodbo, lahko Orcabay odpove Pogodbo. Odpoved Pogodbe Orcabay preko elektronske pošte posreduje uporabniku in ga hkrati obvesti o odprtih medsebojnih obveznostih.

Orcabay lahko opravljanje storitev ponavljajoče menjave kadarkoli dokončno ustavi in odpove Pogodbo v primeru kršitev pogodbenih obveznosti stranke, nezmožnosti opravljanja storitev ali drugih opravičljivih razlogov.

Orcabay lahko opravljanje storitev ponavljajoče menjave kadarkoli začasno prekine ali dokončno ustavi v primeru tehnoloških težav, motenj na menjalnici ali drugih razlogov.

Vsi zneski, ki so bili v skladu s Pogodbo pravočasno in pravilno nakazani na račun družbe Orcabay, se po začasni prekinitvi, ki ni daljša od 10 dni, na naslednji predvideni dan menjave uporabijo za storitev menjave.

Orcabay mora stranko obvestiti o začasni prekinitvi ali dokončni ustavitvi in razlogih zanjo v roku treh (3) dneh od začetka začasne prekinitve preko elektronske pošte.

Če začasna prekinitev traja več kot 10 dni, se šteje da pogodbeno razmerje miruje do prenehanja razloga za začasno prekinitev.

V primeru dokončne ustavitve opravljanja storitev ponavljajoče menjave iz razlogov na strani Orcabay, se lahko uporabnik in Orcabay v sedmih (7) dneh od začetka prekinitve dogovorita o nadaljevanju poslovnega razmerja in zneskih za menjavo, ki so bili nakazani Orcabay, vendar menjava v virtualno valuto ni bila izvedena. Če se stranki v sedmih (7) dneh od začetka prekinitve ne sporazumeta, se šteje da je pogodba razvezana in je pogodbeno razmerje prenehalo z dnem prekinitve.

Orcabay se ne glede na razlog prenehanja poslovnega razmerja zavezuje po prenehanju poslovnega razmerja uporabniku nakazati celotno količino virtualne valute in nakazan znesek za menjavo, če je bilo naročilo pravočasno preklicano. Virtualno valuto Orcabay nakaže na digitalno denarnico uporabnika, fiat valuto pa na račun uporabnika, iz katerega so bila sredstva prejeta.

PROVIZIJA IN STROŠKI

Uporabniku se za vsakokratno opravljeno storitev menjave zaračuna provizija od posameznega zneska za menjavo, ki je bil nakazan na račun družbe Orcabay, v višini 1%.

V znesek provizije so vključene vse davčne obveznosti, zavezanec za plačilo katerih je Orcabay.

PLAČILNE METODE IN VRAČILA

Veljavna plačilna metoda za nakazilo zneska za menjavo Orcabay je zgolj tista, ki je določena s strani Orcabay.

Uporabnik lahko znesek za menjavo nakazuje na račun Orcabay, ki je določen v Pogodbi samostojno, s ureditvijo trajnega naloga SEPA pri svojem ponudniku bančnih storitev ali z ureditvijo SEPA ndirektne obremenitve z Orcabay.

Pri nakazilu zneska za menjavo mora uporabnik navesti referenco, ki je navedena v Pogodbi.

POGOJI ZA IZVAJANJE SEPA DIREKTNIH BREMENITEV

Orcabay za nakazilo zneskov za menjavo omogoča samodejno plačevanje preko direktne bremenitve SEPA za uporabnike, ki so sklenili Pogodbo z Orcabay.

Za sklenitev razmerja in ureditev SEPA direktnih bremenitev za zneske menjave, ki se jih je uporabnik zavezal plačevati na račun Orcabay s Pogodbo, uporabnik podpiše Soglasje za SEPA direktno bremenitev (v nadaljevanu: Soglasje).

Direktne bremenitve lahko potekajo le med udeleženci s plačilnimi računi pri ponudnikih plačilnih storitev, pristopnikih k shemi oziroma k shemama SEPA za direktne bremenitve.

Pogoji iz točke 5.9. so sestavni del Soglasja za direktno obremenitev SEPA. Šteje se, da uporabnik s Soglasjem potrjuje, da je bil s temi pogoji seznanjen pravočasno in z njimi v celoti soglaša.

Soglasje za SEPA direktno obremenitev je dovoljenje, ki ga uporabnik izda Orcabay za izvršitev plačilnih transakcij za nakazilo zneska za menjavo v skladu s Pogodbo.

S Soglasjem uporabnik družbi Orcabay dovoli posredovanje plačilnega naloga za bremenitev uporabnikovega osebnega računa v časovnih obdobjih (tedensko/mesečno) in v višini pogodbeno dogovorjenega zneska za menjavo z direktno bremenitvijo SEPA.

Ponudnik plačilnih storitev uporabnika je na podlagi Soglasja uporabnika pooblaščen za bremenitev transakcijskega računa, ki ga ima uporabnik odprtega pri svojem ponudniku plačilnih storitev.

Na podlagi Soglasja Orcabay pravočasno pošlje plačilni nalog za direktno bremenitev ponudniku plačilnih storitev uporabnika. Ponudnik plačilnih storitev uporabnika prejme plačilni nalog za bremenitev plačilnega računa, vključno s podatki o danem Soglasju uporabnika.

Uporabnik in Orcabay se dogovorita za plačevanje zneskov za menjavo tako, da uporabnk izda Orcabay Soglasje ob podpisu Pogodbe ali kadarkoli v času trajanja pogodnbenega razmerja.

Uporabnik je dolžan Orcabay sporočiti spremembe kateregakoli od podatkov iz Soglasja in morebitno ukinitev Soglasja.

Ponudnik plačilnih storitev uporabnika izvrši direktno bremenitev na datum izvršitve, če uporabnik zagotovi zadostna denarna sredstva na svojem računu. Ponudnik plačilnih storitev uporabnika ne izvrši direktne bremenitve v primeru, če uporabnik ne zagotovi zadostnih denarnih sredstev, če jih zagotovi prepozno, če je račun uporabnika blokiran ali ukinjen, če je uporabnik prenehal obstajati ali če je uporabnik preklical izvedbo direktne bremenitve.

V primeru neizvršene direktne bremenitve družba Orcabay ne izvede menjave v skladu s Pogodbo.

V kolikor v primeru zavrnjene direktne bremenitve ponudnik plačilnih storitev uporabnika zaračuna strošek neuspešne direktne bremenitve Orcabay, Orcabay ta strošek zaračuna uporabniku. Uporabnik soglaša, da se znesek tega stroška upošteva ob naslednjemu nakazilu zneska za menjavo ali na kakršenkoli drugačen način pobota z obveznostmi Orcabay do uporabnika.

Orcabay mora podatke za bremenitev računa uporabnika posredovati ponudniku plačilnih storitev najpozneje dva delovna dneva pred datumom bremenitve računa. Datum bremenitve računa je najmanj en dan pred dnem, ko mora biti v skladu s temi splošnimi pogoji znesek na računu Orcabay.

Uporabnik lahko pri Orcabay prekliče Soglasja pred izvršitvijo posamezne direktne bremenitve do trenutka, ko Orcabay pošlje banki podatke za izvršitev posamezne direktne bremenitve.

Uporabnik lahko pri svojemu ponudniku plačilnih storitev vloži ugovor/preklic posamezne direktne bremenitve en delovni dan pred samo izvršitvijo posamezne direktne bremenitve. Ugovor/preklic se nanaša na točno določeno plačilo obveznosti in ne pomeni preklica oziroma ukinitve Soglasja.

Za preklic Soglasja za poslovanje z direktno bremenitvijo uporabnik pri Orcabay zahteva preklic direktne bremenitve s posredovanjem zahteve na elektronski naslov info@orcabay.si. Orcabay po prejemu zahteve v 3 dneh izvede ukinitev izvajanja nadaljnjih direktnih bremenitev.

Kot dogovorjeni znesek za tedensko ali mesečno direktno bremenitev se šteje znesek, ki je naveden na Pogodbi.

Uporabnik lahko kadarkoli spremeni znesek za direktno bremenitev na način, da na elektronski naslov info@orcabay.si posreduje zahtevo za spremembo zneska za direktno bremenitev.

Šteje se, da ne glede na znesek za menjavo, ki je določen s Pogodbo, sprememba zneska za direktno bremenitev in s tem zneska za menjavo velja kot sprememba zneska za menjavo iz Pogodbe in velja do preklica oziroma ponovne spremembe, razen če iz zahteve za spremembo zneska izrecno izhaja, da je določena zgolj za naslednjo predvideno menjavo.

Uporabnik, ki je fizična oseba, lahko izključno pri ponudniku plačilnih storitev uporabnika zahteva vračilo zneska že izvršene direktne bremenitve na obrazcu, ki ga prejme pri ponudniku plačilnih storitev, in sicer:

v roku 8 tednov po izvršitvi direktne bremenitve (če je uporabnik podal Soglasje brez točnega zneska direktne bremenitve in če znesek direktne bremenitve presega dogovorjeni znesek),

v roku od 8 tednov do 13 mesecev po dnevu bremenitve v primeru neodobrene ali nepravilno izvršene direktne bremenitve.

Vsako spremembo osebnih podatkov, ki vplivajo na Soglasje, je uporabnik dolžan sporočiti Orcabay na elektronski naslov info@orcabay.si.

Orcabay je dolžan ukiniti Soglasje, če na podlagi tega Soglasja 36 mesecev ni posredoval nobene transakcije in ni že pred tem prenehala Pogodba, na podlagi katere je bilo Soglasje dano.

S potrditvijo Soglasja za direktno obremenitev SEPA,uporabnik dovoljuje, da Orcabay, kot upravljavec osebnih podatkov vse posredovane podatke in podatke o direktni bremenitvi obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Orcabay zagotavlja, da osebne podatke in podatke iz Soglasja ščiti pred razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam.

Podatke o uporabniku lahko upravljavec hrani še 5 let od dneva izvedbe posamezne storitve. Podatki iz transakcij se lahko hranijo še 10 let od leta na katero se te transakcije nanašajo.

DAVKI

V skladu s točko (d) 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), so storitve Orcabay oproščene plačila davka na dodano vrednost.

Uporabnik je odgovoren za izpolnjevanje vseh veljavnih zakonskih obveznosti, povezanih z uporabo storitev, vključno z obveznostmi poročanja pristojnim institucijam in plačilom vseh veljavnih davkov, brez omejitev.

KOMUNIKACIJA MED UPORABNIKOM IN ORCABAY

Za komunikacijo z uporabnikom v zvezi s poslovnim razmerjem, ki je predmet pogodbe in teh splošnoh pogojev, se primarno uporablja elektronski naslov (e-mail) uporabnika, ki je bil sporočen Orcabay ob sklenitvi poslovnega razmerja oziroma spremenjen po sklenitvi v skladu s spolšnimi pogoji.

Sprememba elektronskega naslova (e-maila) uporabnika se sporoči Orcabay na elektronski naslov info@orcabay.si Sprememba velja naslednji dan po potrditvi Orcabay o spremembi elektronskega naslova uporabnika.

Za kakršnekoli informacije v zvezi s storitvami je Orcabay dosegljiv na info@orcabay.si.

DOPOLNITVE IN SPREMEMBE PROVIZIJ, POGODBENIH POGOJEV IN POGOJEV IZVAJANJA STORITEV

Te splošni pogoji se lahko občasno spreminjajo.

Orcabay ima pravico spremeniti splošne pogoje, veljavne cene in provizije in/ali pogoje storitev, tako da uporabniku ponudi spremenjene pogoje preko elektronske pošte, na papirju ali drugem trajnem mediju, vsaj 30 (trideset) dni pred začetkom veljavnosti teh sprememb.

Uporabnik ima pravico sprejeti predlagane spremembe ali pa jih zavrniti.

Če Orcabay v roku iz določbe 6.2. ne prejme nobenega obvestila uporabnika o morebitnem ugovoru, se šteje, da je uporabnik sprejel spremembe in da te spremembe začnejo veljati z dnem začetka veljavnosti. Če se uporabnik strinja s spremembami, veljavnimi cenami in provizijami in/ali pogoji storitev, potem uporabnik ni upravičen naknadno predložiti ugovora in/ali zahtevka glede vsebine takšnih sprememb.

Uporabnik ima pravico nemudoma in brez stroškov odpovedati pogodbo, ko prejme informacije o spremembah pogojev, vendar mora to storiti preden začnejo veljati vse predvidene spremembe. Če uporabnik ne izkoristi svoje pravice do odpovedi te pogodbe do dneva, ko takšne spremembe začnejo veljati, se šteje, da je uporabnik sprejel spremembe pogojev.

Orcabay si pridržuje naslednje pravice:

(a) da spremeni, nadomesti, odstrani ali doda katerokoli od svojih storitev;

(b) odpove pogodbeno razmerje vsakemu uporabniku, ki krši pogodbo in/ali splošne pogoje oziroma lahko predstavlja kakršnokoli škodo za Orcabay;

(c) sodelovati s katero koli pristojno institucijo pri preiskavi v zvezi z aktivnostjo uporabnika.

TRAJANJE IN PRENEHANJE

Če ni pisno drugače dogovorjeno, je poslovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas.

Uporabnik lahko kadar koli odpove pogodbo z obvestilom Orcabayju z 30 (trideset) dnevnim odpovednim rokom.

Orcabay lahko odpove to pogodbo z obvestilom uporabniku in 30 (trideset) dnevnim odpovednim rokom.

Pogodba lahko kadar koli preneha na podalgi sporazuma.

Orcabay lahko takoj (brez odpovednega roka) odpove pogodbo, če utemeljeno sumi ali ugotovi, da uporabnik:

krši veljavne zakone in druge predpise, vključno s tistimi, ki so povezani s pranjem denarja ali financiranjem terorizma;

je družbi Orcabay posredoval napačne ali zavajajoče podatke ali dokumentacijo, ni zagotovil dokumentov in informacij, povezanih s svojim računom in uporabo storitev, ali pa takšnih dokumentov in informacij ni posodabljal;

drugače uporablja storitve v zlonamerne, nezakonite ali nemoralne namene.

Če je to dovoljeno v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi, bo Orcabay uporabnika v najkrajšem možnem času obvestil o razlogih za odpoved pogodbe.

Prenehanje te pogodbe ne odvezuje pogodbenih strank do poravnave obveznosti, ki izhajajo iz obdobja pred prenehanjem pogodbe.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Storitve, splošni pogoji in spletna stran, njihova vsebina in vsa pripadajoča ter v njih vsebovana intelektualna lastnina (vključno z avtorskimi pravicami, patenti, pravicami do podatkovne baze, blagovnimi znamkami in znamkami storitve), bodisi registrirana ali neregistrirana, je last Orcabay ali Orcabayevih pogodbenih partnerjev.

Orcabay si pridružuje vse pravice, upravičenja in interese do svojih storitev in spletne strani. Vse Orcabayeve pravice storitev in spletne strani so in ostanejo Orcabayeva last in/ali last Orcabayevih pogodbenih strank.

Pravice intelektualne lastnine so vsi patenti, znamke, modeli, materialne avtorske pravice, posamezni znaki, slike, imena ali kakršna koli kombinaciji znakov, ki omogočajo razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja in jih je mogoče grafično prikazati ter se lahko skupaj ali posamično registrirajo kot znamka, računalniški programi, tehnologije, izboljšave, ki obstajajo oz. se bodo razvile na področju uporabe storitev. Ime Orcabay in vsa druga imena, kakor tudi lastniške oznake Orcabayevih storitev, imenovanih na naši spletni strani ali v sklopu naših storitev so izključno naša znamka.

Uporabnik se strinja z omejitvami uporabe naših intelektualnih pravic, kot je to določeno v predmetnih pogojih uporabe.

JAMSTVA IN IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

STORITVE SO NA VOLJO “TAKE KOT SO” IN “KOT SO RAZPOLOŽLJIVE”, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMESTEV. NE ORCABAY NE NJEGOVI POGODBENI PARTNERJI NE DAJEJO NOBENIH POSEBNIH OBLJUB GLEDE SVOJIH STORITEV OZ. KAKRŠNIHKOLI JAMSTEV, RAZEN TISTIH, KI SO IZRECNO DOLOČENA V TEH POGOJIH ALI DODATNIH POGOJIH. ORCABAY NE DAJE NOBENIH IZRECNIH ALI IMPLICITNIH ZAGOTOVIL GLEDE SVOJIH STORITEV IN NEMOTENEGA DELOVANJA SVOJIH STORITEV, GLEDE POSAMEZNIH FUNKCIJ, KI SO NA VOLJO V STORITVAH, TER GLEDE NJIHOVE ZANESLJIVOSTI, RAZPOLOŽLJIVOSTI ALI PRIMERNOSTI. ORCABAY NE ZAGOTAVLJA, DA BODO STORITVE DELOVALE NEPREKINJENO ALI BREZ NAPAK, ALI DA BODO NAPAKE ODPRAVLJENE V RAZUMNEM ROKU.

UPORABNIK JAMČI ORCABAYU, DA SO NJEGOVE AKTIVNOSTI POVEZANE Z UPORABO ORCABAYOVIH STORITEV ZAKONITE IN NISO V NESKLADJU S PREDPISI ALI PREDSTAVLJAJO KRŠITEV KAKRŠNIHKOLI OBVEZNOSTI UPORABNIKA.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

V NOBENEM PRIMERU ORCABAY (VKLJUČNO Z ORCABAYOVIMI DIREKTORJI, ZAPOSLENIMI, DOBAVITELJI IN POGODBENIKI) NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI ŠKODO (VKLJUČNO Z A NE OMEJENO NA DIREKTNO ŠKODO, POSLEDNIČNO ŠKODO, IZGUBO DOBIČKA, PRIHODKOV ALI PODATKOV), KI JE NEPOSREDNO ALI POSREDNO POVEZANA Z: (A) UPORABO OZ. NEZMOŽNOSTJO UPORABE STORITEV (B) NEAVTORIZIRANE DOSTOPE DO VAŠE ALI SKRBNIŠKE DIGITALNE DENARNICE (C) NAPAKE V IZVEDBI STORITEV (D) NAPAKE, PREKINITVE, IZBRIS PODATKOV ALI ELEKTORNSKIH SPOROČIL, VIRUSOV, ZAMUD PRI IZPOLITVI STORITEV (E) NAPAK ALI IZGUB V POSTOPKU STORITEV (H) KAKRŠNOKOLI ŠKODO, KI IZHAJA IZ TEHNOLOGIJE, VKLJUČNO Z IN NE OMEJENO NA, ŠKODO ZA VARNOSTNE VDORE, VIRUSE, NAPAKE, IZBRISE, PREKINITVE, PREVARE, ZAMUDE PRI IZVEDBI STORITEV, ELEKTRONSKIH POVEZAV, NAPAK OMREŽJA OZ. KAKRŠNEKOLI DRUGE TEHNIČNE NAPAKE.

V NOBENEM PRIMERU SKUPNA ODGOVORNOST ORCABAYA ZA ŠKODO, IZGUBO IN DRUGE POSLEDICE (BODISI GRE ZA POGODBENO ŠKODO, ODŠKODNINSKO TOŽBO (VKLJUČNO A NE OMEJENO NA MALOMARNOST) ALI KAKRŠNE KOLI DRUGE ZAHTEVKE) NA PODLAGI TEH POGOJEV NE BO PRESEGLA TISOČ (1.000) EVROV.

TRAJNA IN ZAČASNA PREKINITEV STORITEV

Orcabay si pridržuje pravico trajno ali začasno prekiniti dostop do svojih storitev brez predhodnega obvestila uporabniku v utemeljenih primerih.

KONČNE DOLOČBE

Celoten dogovor.

Ti splošni pogoji, skupaj s pogodbo in Politiko o zasebnosti urejajo celotno pravno razmerje med vuporabnikom in Orcabay, glede uporabe storitev. V primeru nedosledja med predmetnimi pogoji in Pogodbo, bodo prevladali pogoji Pogodbe, razen če bo določeno drugače.

Višja sila.

Orcabay ne odgovarja za neizpolnitev obveznosti po teh Pogojih uporabe, če je taka neizpolnitev posledica katerega koli vzroka, ki je izven razumnega Orcabayovega nadzora, kar med drugim vključuje mehanske, elektronske in komunikacijske okvare ali poslabšanja.

Neodvisnost določb.

Če se katerakoli določba Pogojev uporabe izkaže kot neizvršljiva ali neveljavna, potem se to določbo omeji ali odpravi v najmanjšem možnem obsegu, ki je potreben, da splošni pogoji ostanejo v veljavi.

Prenos pogojev uporabe.

Orcabay lahko prenese ali dodeli pravice in obveznosti iz te pogodbe tretjemu brez vašega soglasja. Uporabnik ne morete prenesti ali dodeliti svojih pravice in obveznosti tretjemu brez predhodnega soglasja Orcabay.

Politika o zasebnosti.

Uporabnik se je dolžan seznaniti s politiko zasebnosti, ki tvori celoto s predmetnimi splošnimi pogoji, ki opisuje načine, na katere zbiramo, uporabljamo, shranjujemo in razkrijemo uporabnikove osebne podatke. Uporabnik se strinja z zbiranjem, uporabo, shranjevanjem in razkritjem podatkov v skladu s Politiko o zasebnosti.

Trajanje in prenehanje.

Splošni pogoji začnejo veljati s trenutkom, ki je določen v splošnih pogojih ali njihovi spremembi. Splošni pogoji uporabnika zavezujejo od trenutka ko začnet uporabljati storitve Orcabay.

Pristojnost sodišč in pravo, ki se uporablja.

Za urejanje in razlago splošnih pogojev velja pravo Republike Slovenije. Uporabnik soglaša, da je glede pravnih vprašanj določil in sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

KONTAKTI, INFORMACIJE IN PRITOŽBE

V primeru da nas želite kontaktirati v zvezi z splošnimi pogoji ali storitvami nam prosim pišite na elektronski naslov: info@orcabay.si.

Orcabay d.o.o.

Stegne 21C, 1000 Ljubljana

Matična številka: 8206520000

Davčna številka: SI 14420414

Ljubljana, 4.1.2021